Tin tức - Sự kiện
Trung tâm Tin học báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tình hình triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán
Trung tâm Tin học báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước tình hình triển khai các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán(kiemtoannn.gov.vn) - Sáng 28/7/2017, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Trung tâm tin học về tình hình ứng dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động kiểm toán của KTNN.
Nghiên cứu và phát triển
Ethiopia: Cơ quan Quản lý đường bộ biển thủ 10,6 triệu USD
(kiemtoannn.gov.vn) - Vào trung tuần tháng 7, Tổng Kiểm toán thành phố Addis Ababa, Ethiopia, đã công bố Báo cáo kiểm toán tình hình tài chính của Cơ quan Quản lý đường bộ thành phố Addis Ababa (AACRA) cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 11/7. Báo cáo lên án mạnh mẽ AACRA đã thực hiện nhiều giao dịch thanh toán lên đến 246 triệu Ethiopia Birr (ETB), tương đương 10,6 triệu USD, sau đó lại cố tình giấu nhẹm mọi thông tin về những khoản chi này.
Giới thiệu văn bản mới
Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/07/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/07/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/07/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.
Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 20/07/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt thời gian làm việc tại cửa khẩu chính Đắk Peur và Bu Prăng tỉnh Đắk Nông.
Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 19/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng