Tin tức - Sự kiện
Năm 2018, Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán
Năm 2018, Kiểm toán nhà nước sẽ thực hiện trên 200 cuộc kiểm toán (kiemtoannn.gov.vn) - Ngày 4/12/2017, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc đã ký và ban hành Quyết định số 1785/QĐ-KTNN về “Kế hoạch kiểm toán năm 2018” của Kiểm toán nhà nước (KTNN).
Nghiên cứu và phát triển
Malaysia: Sai phạm, lãng phí tại hàng loạt dự án
Ngày 27/11 vừa qua, KTNN Malaysia (NAD) đã đệ trình Báo cáo kiểm toán kỳ 2 cho năm tài khoá 2016 lên Quốc hội nước này, trong đó đưa ra 240 kiến nghị nhằm điều chỉnh và cải thiện những yếu kém trong khu vực công.
Giới thiệu văn bản mới
Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Quyết định số 1979/QĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam (trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).
Thông tư 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương
Quyết định số 1967/QĐ-TTg ngày 07/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung.